STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

„Managementul resurselor organizaţiei”
SPECIALIZAREA:

Managementul resurselor organizaţieiDOMENIUL DE STUDII:

Informații și Securitate NaţionalăFORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

cu frecvenţă, conform programării orare (în zilele lucrătoare în intervalul orar 16.00-20.00, sâmbăta în intervalul orar 08.00-16.00)DURATA: 2 aniNUMĂR DE LOCURI: 50 (cu taxă)CRITERII DE PARTICIPARE:

- diplomă de licenţă pentru ciclul de studii universitare de licenţă sau diplomă de licenţă sau echivalentă pentru studiile universitare de lungă durată;
-licenţă în specialitatea corespunzătoare sau în specializări / domenii conexe


Programul de studii universitare de master „Managementul resurselor organizației” este validat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) și este înregistrat în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) , conform notificărilor ANC nr. 4061 din 26.03.2018 ȘI NR. 3139 DIN 29.03.2023.Domenii de studiu:

 • Teoria organizaţiei
 • Teorii şi practici în management
 • Management economico - financiar
 • Management logistic
 • Managementul resurselor informaţionale
 • Management al resurselor umane
 • Managementul performanţei
 • Management strategic
 • Managementul proiectelor şi programelor

Evaluare finală: examen de disertaţie

Număr de credite: 130 (+ 16)

STRUCTURA PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
,,MANAGEMENTUL RESURSELOR ORGANIZATIEI" IN ANUL UNIVERSITAR
2023 - 2024

Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare

desfăşoară începând cu anul 2011 programul de studii universitare de master „Managementul resurselor organizaţiei” evaluat şi acreditat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior conform Monitorului Oficial nr. 617 şi 617 bis din 31 august 2011 și hotărârii nr. 129 din 29.10.2015.

Înscrierea candidaţilor

Înscrierea se face potrivit prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2001, cu modificările și completările ulterioare, pe baza unei cereri de înscriere depuse, împreună cu dosarul de înscriere/admitere, la Biroul organizare învățământ, secretariat, relații publice și internaţionale, pavilionul K, etajul I, încăperea nr. 33. Fiecare candidat are obligația ca, înainte de înscriere, să ia la cunoștință prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la studii universitare de master în Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, fapt ce urmează a fi asumat prin semnarea cererii de înscriere.

Candidaţii vor prezenta la dosarul de înscriere, următoarele documente:

 • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă – copie, pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă, conform Legii 288/2004;*
 • diploma de licenţă şi foaia matricolă – copie, pentru absolvenţii studiilor universitare de lungă durată, conform Legii 84/1995, republicată;*
 • candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunea corespunzătoare anului universitar 2020 / 2021 pot prezenta la înscriere în locul diplomei de licenţă, adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ – copie, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;*
 • diplomă de bacalaureat – copie*;
 • certificat de naştere sau alte acte oficiale de stat (certificat de căsătorie, certificat de înfiere, certificat de schimbare a numelui, hotărâre judecătorească, după caz) – copie;*
 • carte de identitate / buletin de identitate, copie* sau varianta electronica trimisă pe adresa acte@crmra.ro;
  *NOTĂ: Pentru documentele menționate mai sus, masteranzii vor avea asupra lor și documentele în original pentru certificarea conformității acestora;
 • scrisoare de intenţie;
 • diplomă de bacalaureat – copie;
 • Curriculum Vitae Europass, în limba română;
 • formular tip „Date candidat pentru admitere”
 • eseu
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
 • Dosar plic

Pentru mai multe informaţii privind Curiculum Vitae Europass accesaţi pagina: https://europa.eu/europass/ro

Dosarul cu actele depuse va rămâne la Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, pe toată perioada desfăşurării concursului de admitere.

c. Concursul de admitere

Admiterea se face pe baza dosarului de concurs şi a susţinerii eseului în faţa comisiei de examinare, în temeiul "PROGRAMA CONCURSURILOR DE ADMITERE LA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER "MANAGEMENTUL RESURSELOR ORGANIZATIEI" IN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024" publicată anual.

d. Înmatricularea

Candidații declarați „ADMIS” au obligația să se prezinte la sediul DRESMARA, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor definitive, pentru a prezenta dovada plății taxei de școlarizare, conform sistemului de taxe aprobat de Senatul universitar, și pentru a completa și semna Contractul de studii (fisier .pdf) sau (fisier .docx) și Formularul cu datele care se solicită tuturor studenţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi (fisier .pdf) sau (fisier .docx)

În situația neprezentării ori a neîndeplinirii oricăreia dintre obligațiile care îi revin, după expirarea termenului de 5 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor definitive, locul se consideră vacant. Locurile declarate "vacante” pot fi ocupate de către candidații declarați "NEADMIS”, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere sau vor fi scoase la concurs în sesiunea din luna septembrie a anului curent.

Candidaţii declaraţi „ADMIS” la programul de studii sunt înmatriculaţi pe baza deciziei rectorului, înscrisă în ordinul de zi pe universitate/departament.

Pentru înscrierea în Registrul matricol, studenţii au obligaţia să prezinte, la Biroul organizare învățământ, secretariat, relații publice și internaţionale, pavilionul K, etajul I, încăperea nr. 33, 2 (două) fotografii color 3x4 cm. (nu se acceptă fotografii la imprimantă; în fotografii, cadrele militare vor purta ținută civilă;), având în vedere că celelalte documente necesare sunt deja în dosarul de concurs (înscriere/admitere), respectiv diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în copie (pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă, conform Legii nr. 288/2004), diploma de licenţă şi foaia matricolă, în copie (pentru absolvenţii studiilor universitare de lungă durată, conform Legii nr. 84/1995, republicată), certificatul de naştere sau alte acte oficiale de stat (certificat de căsătorie, certificat de înfiere, certificat de schimbare a numelui, hotărâre judecătorească), după caz, în copie, carte de identitate / buletin de identitate, în copie.

Universitatea, prin directorul departamentului, semnează cu fiecare student înmatriculat la programul de studii un contract de studii universitare, în concordanţă cu prevederile regulamentelor de organizare şi desfăşurare a programului de studii şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Contractele de studii nu se modifică în timpul anului universitar.
Contractul de studii (document in lucru)

Sistemul de taxe pentru anul universitar 2023-2024

Sistemul de taxe pentru anul universitar 2023 – 2024 va fi publicat după aprobare în Senatul universitar.

DRESMARA a propus următoarele taxe de școlarizare pentru studenții la programul de studii universitare de master „Managementul resurselor organizației”:

 • 2400 lei - taxa de şcolarizare pentru un an universitar, respectiv 1200 lei pe semestru
  Taxa se achită astfel:
  • semestrial (1200 lei), pentru primul semestru, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor definitive în sesiunile de admitere organizate pentru anul universitar 2023-2025, iar pentru următoarele semestre, până la începutul fiecărui semestru (septembrie/februarie);
  • integral (2400 lei), pentru anul I în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive în sesiunile de admitere organizate pentru anul universitar 2023-2025, iar pentru anul II, până la începerea semestrului I/anul II, respectiv în luna septembrie.
 • 100 lei – susţinerea examenului de admitere
 • 450 lei – taxa pentru susţinerea examenului de disertaţie
 • 500 lei – taxa pentru repetarea examenului de disertaţie

Pentru alte tipuri de taxe: https://www.unap.ro/index.php/ro/admitere/taxe-licenta-masterat-si-cursuri

*Achitarea taxelor se face direct prin virarea sumei în contul nr. RO08TREZ13120F330500XXXX deschis la Trezoreria Braşov, C.U.I. 12836779, sau la casieria departamentului în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 08.00-15.30.

DRESMARA nu asigură cazarea participanților la studiile universitare de master.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023 - 2024

Deschide