STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

„Managementul resurselor organizaţiei”SPECIALIZAREA:

Managementul resurselor organizaţiei


DOMENIUL DE STUDII:

Informații și Securitate Naţională


FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

cu frecvenţă, conform programării orare (în zilele lucrătoare în intervalul orar 16.00-20.00, sâmbăta în intervalul orar 08.00-16.00)


DURATA: 2 ani


NUMĂR DE LOCURI: 50 (cu taxă)

FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

cu frecvenţă, conform programării orare (în zilele lucrătoare în intervalul orar 16.00-20.00, sâmbăta în intervalul orar 08.00-16.00)


CRITERII DE PARTICIPARE:

- diplomă de licenţă pentru ciclul de studii universitare de licenţă sau diplomă de licenţă sau echivalentă pentru studiile universitare de lungă durată;
-licenţă în specialitatea corespunzătoare sau în specializări / domenii conexe

Programul de studii universitare de master „Managementul resurselor organizației” este validat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) și este înregistrat în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), conform notificării ANC nr. 4061 din 26.03.2018


Domenii de studiu:

 • Teoria organizaţiei
 • Teorii şi practici în management
 • Management economico - financiar
 • Management logistic
 • Managementul resurselor informaţionale
 • Management al resurselor umane
 • Managementul performanţei
 • Management strategic
 • Managementul proiectelor şi programelor

Evaluare finală: examen de disertaţie

Număr de credite: 130 (+ 16)

STRUCTURA PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
,,MANAGEMENTUL RESURSELOR ORGANIZATIEI" IN ANUL UNIVERSITAR
2021 - 2022

(-în temeiul Hotărârii Senatului Universităfii Nafionale de Apărare „ Carol J" nr. 72112.05.2021 și a Hotărârii Consiliului Departamentului de Management/DRESMARA nr. 308108.08.2021)

Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare

desfăşoară începând cu anul 2011 programul de studii universitare de master „Managementul resurselor organizaţiei” evaluat şi acreditat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior conform Monitorului Oficial nr. 617 şi 617 bis din 31 august 2011 și hotărârii nr. 129 din 29.10.2015.

Înscrierea candidaţilor

Înscrierea se face potrivit Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2001, pe baza unei cereri de înscriere depuse online pe platforma ILIAS (conform ghidului de inscriere). Candidaţii vor prezenta la dosarul de înscriere, următoarele documente:

 • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă – copie, pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă, conform Legii 288/2004;*
 • diploma de licenţă şi foaia matricolă – copie, pentru absolvenţii studiilor universitare de lungă durată, conform Legii 84/1995, republicată;*
 • candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunea corespunzătoare anului universitar 2020 / 2021 pot prezenta la înscriere în locul diplomei de licenţă, adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ – copie, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;*
 • certificat de naştere în copie sau alte acte oficiale de stat (certificat de căsătorie, certificat de înfiere, certificat de schimbare a numelui, hotărâre judecătorească, după caz) – copie;*
 • carte de identitate / buletin de identitate, în copie sau varianta electronica trimisă pe adresa acte@crmra.ro;
  **NOTĂ: Pentru documentele menționate mai sus, masteranzii vor avea asupra lor și documentele în original pentru certificarea conformității acestora;
 • diplomă de bacalaureat – copie;
 • Curriculum Vitae Europass, în limba română;
 • formular tip „Date candidat pentru admitere”
 • 2 fotografii color, recente, 3x4 cm (nu sunt acceptate fotografii la imprimantă; in fotografii, cadrele militare vor purta ținută civilă);
 • eseu
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
 • Dosar plic

Pentru mai multe informaţii privind Curiculum Vitae Europass accesaţi paginile: eurocv şi europass

Dosarul cu actele depuse va rămâne la Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, pe toată perioada desfăşurării concursului de admitere.

c. Concursul de admitere

Admiterea se face pe baza dosarului de concurs şi a susţinerii eseului în faţa comisiei de examinare, în temeiul "Programa concursurilor de admitere la programul de studii universitare de master "Managementul Resurselor Organizaţiei" în anul universitar 2021-2022" publicată anual.

d. Înmatricularea

Candidaţii declaraţi admişi la programul de studii sunt înmatriculaţi pe baza deciziei rectorului, înscrisă în ordinul de zi pe universitate. Pentru înscrierea în Registrul matricol, studenţii au obligaţia să prezinte, la Biroul organizare învăţământ/Secretariat, în termen de 5 zile de la data începerii acestuia, următoarele documente:

 • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în copie, pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă, conform Legii nr. 288/2004;*
 • diploma de licenţă şi foaia matricolă, în copie, pentru absolvenţii studiilor universitare de lungă durată, conform Legii nr. 84/1995, republicată;*
 • certificatul de naştere sau alte acte oficiale de stat (certificat de căsătorie, certificat de înfiere, certificat de schimbare a numelui, hotărâre judecătorească), după caz, în copie;*
 • carte de identitate / buletin de identitate, în copie sau varianta electronica trimisă pe adresa acte@crmra.ro;
  • **NOTĂ: Pentru documentele menționate mai sus, masteranzii vor avea asupra lor și documentele în original pentru certificarea conformității acestora;
 • formular tip "Datele care se solicită tuturor studenţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi"
 • 2 (două) fotografii color 3x4 cm. (nu se acceptă fotografii la imprimantă; în fotografii, cadrele militare vor purta ținută civilă;)

Universitatea, prin directorul departamentului, semnează cu fiecare student înmatriculat la programul de studii un contract de studii universitare, în concordanţă cu prevederile regulamentelor de organizare şi desfăşurare a programului de studii şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Contractele de studii nu se modifică în timpul anului universitar.

(Contract de studii universitare de master - PDF)

e. SISTEMUL DE TAXE

Sistemul de taxe a fost aprobat prin hotărârea nr 67 din data de 17.02.2021 a Senatului Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

1.Taxa de înscriere: 100 lei;

2.Taxa de şcolarizare se achită integral sau in rate. Taxa de şcolarizare este de 2400 (două mii patru sute) lei pe an universitar, respectiv 1200 (o mie două sute) lei pe semestru şi se poate plăti astfel:

 • Taxa de şcolarizare este de 2400 (două mii patru sute) lei pe an universitar, respectiv 1200 (o mie două sute) lei pe semestru şi se achită integral (1200 lei/semestru), în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor definitive, pentru primul semestru, în cazul studenţilor declaraţi „ADMIS” în cadrul sesiunilor de admitere organizate pentru anul universitar 2021-2022, iar pentru următoarele semestre, până la începutul fiecărui semestru (septembrie/februarie).
 • Taxa pentru susţinerea examenului de disertaţie: 450 lei
 • Taxa pentru repetarea examenului de disertaţie: 450 lei
 • Taxa pentru reexaminare: 100 lei/examen (pentru a doua reexaminare)
 • Alte tipuri de taxe:
  • eliberarea actelor de studii pentru persoane din afara Ministerului Apărării Naţionale: 50 lei
  • eliberarea copiilor după actele de studii: 50 lei
  • eliberarea adeverinţelor solicitate, mai puţin a celor care atestă calitatea de student pe timpul desfăşurării programului de studii: 25 lei

*Achitarea taxelor de şcolarizare, de reexaminare, pentru susţinerea examenului de disertaţie şi pentru repetarea examenului de disertaţie se face direct prin virarea sumei în contul nr. RO08TREZ13120F330500XXXX deschis la Trezoreria Braşov, C.U.I. 12836779, sau la casieria departamentului în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 08.00-15.30.

DRESMARA nu asigură cazarea participanţilor la studiile universitare de master pe timpul înscrierii, concursului de admitere sau derulării programului de studii.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021 - 2022

Deschide