Admitere 2022 - 2023
DATELE CONCURSURILOR DE ADMITERE

Data şi ora concursului Denumire curs Perioada
desfăşurării cursului
Anul universitar 2021 - 2022
30 - 31.08.2022
ora 08.00
Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
„Managementul Resurselor de Apărare pentru personalul de conducere”
26.09.2022 - 18.11.2022
31.08 - 01.09.2022
ora 08.00
Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
„Managementul Resurselor Informaţionale pentru personalul de conducere”
26.09.2022 - 18.11.2022
18 - 19.10.2022
ora 09.00
Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
„Planificarea, programarea și bugetarea resurselor de apărare”
21.11.2022 - 16.12.2022
19 - 20.10.2022
ora 09.00
Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
„Managementul Proiectelor şi Programelor”
21.11.2022 - 16.12.2022
06 - 07.12.2022
ora 09.00
Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
„Managementul Securităţii Informaţionale”
09.01.2023 - 03.02.2023
11 - 12.01.2023
ora 08.00
Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
„Managementul Resurselor de Apărare pentru Specialişti”
06.02.2023 - 31.03.2023
28.02 - 01.03.2023
ora 09.00
Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
„Planificarea, programarea și bugetarea resurselor de apărare”
03.04.2023 - 28.04.2023
01 - 02.03.2023
ora 09.00
Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
„Managementul Proiectelor şi Programelor”
03.04.2023 - 28.04.2023
14 - 15.03.2023
ora 08.00
Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
„Managementul Resurselor de Apărare pentru personalul de conducere”
18.04.2023 - 09.06.2023
11 - 12.04.2023
ora 09.00
Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
„Managementul Securităţii Informaţionale”
15.05.2023 - 09.06.2023
PROBLEME GENERALE

 1. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor de admitere pentru cursurile postuniversitare organizate de Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, se face conform:
  • Dispoziţia şefului Direcţiei management resurse umane nr. D.M.R.U. 12 din 03.12.2013 pentru aprobarea „I.M. - 3/54, Norme privind admiterea la programele de formare profesională continuă”;
  • Dispoziţia şefului Direcţiei management resurse umane nr. D.M.R.U. - 4 din 06.02.2012 pentru aprobarea „Standardelor de performanţă pentru proba de limba străină din cadrul admiterii în instituţiile militare de învăţământ sau a selecţiei personalului pentru participarea la cursuri de carieră în ţară”;
  • Dispoziţia şefului Direcţiei management resurse umane nr. D.M.R.U. 12 din 06.09.2011 pentru aprobarea „Normelor privind participarea cadrelor militare din armata României la cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate în ţară”;
  • Regulament privind organizarea şi desfăşurarea învăţământului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă în Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”;
  • Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii la programele de studii din Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”.
 2. Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face potrivit normelor, criteriilor şi metodologiei de selecţionare a ofiţerilor şi personalului civil în vederea participării la concursul de admitere la cursurile postuniversitare din cadrul DRESMARA, potrivit propunerilor comisiilor de selecţie care funcţionează în cadrul statelor majore ale categoriilor de forţe armate, comandamente de armă şi instituţiilor centrale şi se comunică instituţiei organizatoare (DRESMARA) prin grija Direcţiei Management Resurse Umane.
 3. Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere la cursurile postuniversitare de perfecţionare în sistem cu taxă, se face potrivit Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, pe baza unei cereri de înscriere depuse la sediul instituţiei.
 4. Cadrele militare propuse de comisiile de selecţie să participe la concurs se prezintă la DRESMARA cel mult cu o zi înainte de data anunţată pentru începerea concursului, pe baza ordinului de serviciu şi a ordinului de zi pe unitate.
 5. Concursurile de admitere la cursurile postuniversitare de perfecţionare organizate în DRESMARA se desfăşoară în incinta instituţiei din Str. Mihai Viteazul nr.160, Pav. K, Braşov. Perioada de desfăşurare este de regulă cu 30 zile înainte de începerea cursurilor.
 6. Concursul de admitere pentru candidaţii din alte ministere şi structuri (Ministerul Administraţiei şi Internelor, S.P.P., S.R.I., S.I.E., S.T.S., Ministerul Justiţiei/A.N.P.) se desfăşoară în conformitate cu protocoalele încheiate de Ministerul Apărării Naţionale cu aceste structuri, cheltuielile de şcolarizare şi de întreţinere asigurându-se conform prevederilor actelor normative în vigoare.
PROBELE CONCURSULUI DE ADMITERE

A. Proba eliminatorie – Limba engleză - probă scrisă cu durata de 90 de minute

Proba constă în verificarea cunoştinţelor de limba engleză, este eliminatorie şi se desfăşoară în conformitate cu Dispoziţia Direcţiei management resurse umane nr D.M.R.U.- 4 din 06.02.2012. Candidaţii care nu obţin nota 6,00 sunt declaraţi „RESPINS”.
Candidaţii care deţin nivelul 2 de competenţă lingvistică, conform STANAG 6001, la limba engleză, atestat printr-un certificat valabil, sunt declaraţi „ADMIS” la proba eliminatorie.
B. Proba de evaluare a cunoştinţelor în domeniul cursului (de specialitate) constă din parcurgerea a două etape după cum urmează:
 1. Test grilă cu durata de 1 (una) oră, conţinând 100 de întrebări. Verificarea se face în cadrul DRESMARA, pe baza testelor proprii. Testul grilă se susţine pe calculator şi conţine întrebări şi enunţuri în limba engleză.
 2. Interviu cu durata de 15 minute, pe parcursul căruia candidaţii îşi vor face o scurtă prezentare şi vor răspunde la o întrebare privind termeni şi concepte specifice utilizate pe parcursul desfăşurării cursului, din bibliografia indicată. Interviul se desfăşoară în limba engleză.


Evaluarea rezultatelor la proba de specialitate se face, astfel:
 1. punctajul obtinut la testul grila (maxim 100 puncte) se convertește 1n note de la 1 la 10, folosind o scara liniara de transformare (Na);
 2. interviul se notează cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei, nota acestei probe fiind media aritmetică a notelor acordate (Nb).
Nota finală a probei de specialitate (N) se obţine ca media ponderată a celor două rezultate anterioare după următoarea formulă:

N = (2Na + Nb) / 3

Candidaţii vor fi declaraţi „ADMIS” în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute, în limita locurilor repartizate fiecărui curs. Media minimă pentru a fi declaraţi „ADMIS” este de 5,00. La medii egale departajarea se face pe baza rezultatului obţinut la testul grilă (Na).