Admitere 2017 - 2018

DATELE CONCURSURILOR DE ADMITERE

Data şi ora concursului Denumire curs Perioada
desfăşurării cursului
Anul universitar 2017 - 2018
29 - 30.08.2017
ora 09.00
Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
„Managementul Resurselor de Apărare pentru personalul de conducere”
02.10.2017 -
24.11.2017
30 - 31.08.2017
ora 09.00
Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
„Managementul Resurselor Informaţionale pentru personalul de conducere”
02.10.2017 -
24.11.2017
31.10 - 01.11.2017
ora 09.00
Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
„Planificarea, programarea și bugetarea resurselor de apărare”
27.11.2017 -
22.12.2017
01 - 02.11.2017
ora 09.00
Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
„Managementul Proiectelor şi Programelor”
27.11.2017 -
22.12.2017
05 - 06.12.2017
ora 09.00
Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
„Managementul Securităţii Informaţionale”
08.01.2018 -
02.02.2018
16 - 17.01.2018
ora 09.00
Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
„Managementul Resurselor de Apărare pentru Specialişti”
12.02.2018 -
06.04.2018
06 - 07.03.2018
ora 09.00
Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
„Planificarea, programarea și bugetarea resurselor de apărare”
09.04.2018 -
04.05.2018
07 - 08.03.2018
ora 09.00
Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
„Managementul Proiectelor şi Programelor”
09.04.2018 -
04.05.2018
13 - 14.03.2018
ora 09.00
Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
„Managementul Resurselor de Apărare pentru personalul de conducere”
16.04.2018 -
08.06.2018
10 - 11.04.2018
ora 09.00
Curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
„Managementul Securităţii Informaţionale”
14.05.2018 -
08.06.2018

 1. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor de admitere pentru cursurile postuniversitare organizate de Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, se face conform:
  • Dispoziţia şefului Direcţiei management resurse umane nr. D.M.R.U. 12 din 03.12.2013 pentru aprobarea „I.M. - 3/54, Norme privind admiterea la programele de formare profesională continuă”;
  • Dispoziţia şefului Direcţiei management resurse umane nr. D.M.R.U. - 4 din 06.02.2012 pentru aprobarea „Standardelor de performanţă pentru proba de limba străină din cadrul admiterii în instituţiile militare de învăţământ sau a selecţiei personalului pentru participarea la cursuri de carieră în ţară”;
  • Dispoziţia şefului Direcţiei management resurse umane nr. D.M.R.U. 12 din 06.09.2011 pentru aprobarea „Normelor privind participarea cadrelor militare din armata României la cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate în ţară”;
  • Regulament privind organizarea şi desfăşurarea învăţământului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă în Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”;
  • Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii la programele de studii din Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”.
 2. Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face potrivit normelor, criteriilor şi metodologiei de selecţionare a ofiţerilor şi personalului civil în vederea participării la concursul de admitere la cursurile postuniversitare din cadrul DRESMARA, potrivit propunerilor comisiilor de selecţie care funcţionează în cadrul statelor majore ale categoriilor de forţe armate, comandamente de armă şi instituţiilor centrale şi se comunică instituţiei organizatoare (DRESMARA) prin grija Direcţiei Management Resurse Umane.
 3. Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere la cursurile postuniversitare de perfecţionare în sistem cu taxă, se face potrivit Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, pe baza unei cereri de înscriere depuse la sediul instituţiei.
 4. Cadrele militare propuse de comisiile de selecţie să participe la concurs se prezintă la DRESMARA cel mult cu o zi înainte de data anunţată pentru începerea concursului, pe baza ordinului de serviciu şi a ordinului de zi pe unitate.
 5. Concursurile de admitere la cursurile postuniversitare de perfecţionare organizate în DRESMARA se desfăşoară în incinta instituţiei din Str. Mihai Viteazul nr.160, Pav. K, Braşov. Perioada de desfăşurare este de regulă cu 30 zile înainte de începerea cursurilor.
 6. Concursul de admitere pentru candidaţii din alte ministere şi structuri (Ministerul Administraţiei şi Internelor, S.P.P., S.R.I., S.I.E., S.T.S., Ministerul Justiţiei/A.N.P.) se desfăşoară în conformitate cu protocoalele încheiate de Ministerul Apărării Naţionale cu aceste structuri, cheltuielile de şcolarizare şi de întreţinere asigurându-se conform prevederilor actelor normative în vigoare.

A. Proba eliminatorie – Limba engleză - probă scrisă cu durata de 90 de minute

Proba constă în verificarea cunoştinţelor de limba engleză, este eliminatorie şi se desfăşoară în conformitate cu Dispoziţia Direcţiei management resurse umane nr D.M.R.U.- 4 din 06.02.2012. Candidaţii care nu obţin nota 6,00 sunt declaraţi „RESPINS”.
Candidaţii care deţin nivelul 2 de competenţă lingvistică, conform STANAG 6001, la limba engleză, atestat printr-un certificat valabil, sunt declaraţi „ADMIS” la proba eliminatorie.
B. Proba de evaluare a cunoştinţelor în domeniul cursului (de specialitate) constă din parcurgerea a două etape după cum urmează:
 1. test tip TOEFL cu durata de 1 (una) oră, alcătuit din două părţi: ASCULTAT şi CITIT, conţinând 100 de itemi selectaţi din cadrul volumului prezentat în bibliografie, "G.S. Miller - Cracking the TOEFL". Verificarea se face în cadrul DRESMARA, pe baza testelor proprii.
 2. verificarea abilităţii de VORBIRE se face printr-un interviu cu durata de 15 minute, pe parcursul căruia candidaţii îşi vor face o scurtă prezentare şi vor purta discuţii cu membrii comisiei de concurs, cu referire la o serie de termeni specifici utilizaţi pe parcursul acestor cursuri.
Proba de specialitate se desfăşoară în limba engleză, iar prima etapă a acesteia se susţine parţial pe calculator.


A. Tematica şi bibliografia pentru pentru proba eliminatorie

Precizări metodologice

Proba de limba engleză se organizează pe baza unei programe de examen construită în strictă conformitate cu programele şcolare de trunchi comun aflate în uz1. Standardele de performanţă sunt elaborate în conformitate cu programa de bacalaureat pentru limba modernă 2, cu respectarea “Cadrului european comun de referinţă al limbilor: învăţare, predare, evaluare”. Proba constă în 3 (trei) secţiuni: 1. înţelegerea mesajelor scrise; 2. elemente de gramatică şi vocabular; 3. producerea de mesaje scrise. Aceasta se elaborează cu respectarea competenţelor evaluate, caracteristicilor textului receptat sau produs, domeniilor tematice, precum şi a numărului şi tipului de cerinţe prevăzute în prezentul document.

Limba modernă
 1. Receptarea mesajelor transmise în scris în diferite situaţii de comunicare
   1.1 Identificarea ideilor principale în mesaje scrise, referitoare la subiecte despre viaţa cotidiană.
   1.2 Identificarea, în mesaje scrise, de informaţii punctuale relevante pentru a rezolva o sarcină.
   1.3 Decodarea semnificaţiei unor elemente de vocabular nefamiliare, din context, prin asocieri / conexiuni.
   1.4 Selectarea din texte scrise de informaţii şi opinii relevante pentru a rezolva o sarcină.
   1.5 Discriminarea între informaţii factuale şi opinii, în cadrul unor mesaje scrise.
 2. Producerea de mesaje scrise adecvate unor anumite contexte
   2.1 Elaborarea în scris de descrieri clare şi detaliate pe subiecte din domenii de interes personal şi / sau general.
   2.2 Relatarea în scris a unui fapt divers / film / întâmplări / eveniment socio-cultural, subliniind elementele semnificative.
   2.3 Completarea de documente (formular, chestionar etc.) de uz curent.
   2.4 Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, pe baza unei scheme date, cu folosirea unui limbaj adecvat.
   2.5 Redactarea de texte funcţionale variate, structurate, după model, aducând argumente şi exemple în sprijinul opiniilor exprimate.
   2.6 Transmiterea, in limbaj clar şi precis, in scris, de informaţii corecte vizând aspecte din domenii generale.
   2.7 Emiterea, in scris, de ipoteze şi susţinerea lor cu câteva argumente.
 3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea scrisă
   3.1 Susţinerea in mod adecvat a opiniilor şi exprimarea poziţiei (acord / dezacord); solicitarea şi oferirea de clarificări / explicaţii.
   3.2 Oferirea de răspunsuri concrete şi de ordin personal la un chestionar / sondaj.
   3.3 Exprimarea unor sentimente şi reacţii (surpriză, bucurie, neplăcere, interes, indiferenţă, regret, uimire) referitoare la evenimente / situaţii / experienţe trăite sau aflate.
   3.4 Redactarea unor mesaje de răspuns in care sunt exprimate mulţumiri sau scuze.
   3.5 Redactarea de texte funcţionale pe diferite teme, adresate anumitor destinatari in diferite scopuri de comunicare (pentru a exprima intenţii, a obţine ceva, a informa, a convinge, a invita, a refuza etc.).
   3.6 Adecvarea formatului / limbajului la subiect / la cititorul intenţionat, cu utilizarea convenţiilor folosite in comunicarea formală şi informală şi a normelor sociale şi culturale.
 4. Transferul şi medierea mesajelor scrise în situaţii variate de comunicare
   4.1 Redarea în scris, prin cuvinte proprii, a unor mesaje / texte simple din domenii cunoscute.
   4.2 Rezumarea în scris a unui paragraf la o idee esenţială / rezumarea conţinutului unui mesaj.
   4.3 Transferul informaţiilor factuale din texte de informare generală în diverse forme de prezentare.

Conţinuturi recomandate
 1. Surse şi tipuri de mesaje scrise
  Texte de lungime variabilă care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare:
  • texte / fragmente scrise autentice de informare generală, pagini Internet;
  • texte / paragrafe descriptive şi narative;
  • texte cu conţinut operaţional: cereri, corespondenţă, formulare, prospecte:
  • texte din mass-media: presă scrisă, anunţuri, publicitate;
  • povestiri / rapoarte / prezentări scrise, interviuri, conversaţii;
  • mesaje scrise, cereri, reclamaţii;
  • fragmente / texte din domeniul general;
  • tabele, grafice.

 2. Tipuri de texte care trebuie produse:
  • formulare, chestionare şi alte documente din domeniul general;
  • paragrafe/texte scurte pe diverse arii tematice, de interes general;
  • plan de idei, schemă de prezentare;
  • texte funcţionale structurate (corespondenţă/scrisori personale, registru formal/informal; rapoarte, C.V.).

Domenii tematice

Temele pentru expuneri / redactări sunt alese din tematica prevăzută de Programele şcolare pentru ciclul superior al liceului, limba engleză (Limba modernă 2) şi sunt inspirate din tot ceea ce reprezintă realitatea inconjurătoare, viaţa de fiecare zi, experienţa personală şi experienţa umană in general.
 1. DOMENIUL PERSONAL
  • Viaţa personală (educaţie, stil de viaţă, comportament social, strategii de studiu, opţiuni pentru carieră, hobby-uri);
  • Relaţii interpersonale / inter-umane / profesionale, viaţa de echipă;
  • Universul adolescenţei (cultură, sport, timp liber).

 2. DOMENIUL PUBLIC
  • Aspecte din viaţa contemporană (socio-economice, ştiinţifice, tehnice, ecologice, strategii de utilizare a resurselor);
  • Tinerii şi viaţa comunitară;
  • Democraţie, civism şi drepturile omului;
  • Mass-media.

 3. DOMENIUL OCUPAŢIONAL
  • Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul profesional;
  • Aspecte teoretice şi practice ale specialităţii;
  • Locuri de muncă, echipamente, activităţi, operaţiuni, comportament profesional, deontologie profesională;
  • Produse şi servicii, calitatea serviciilor / produselor.

 4. DOMENIUL EDUCAŢIONAL
  • Descoperiri ştiinţifice şi tehnice;
  • Viaţa culturală şi lumea artelor;
  • Patrimoniul socio-cultural european;
  • Repere culturale ale spaţiului lingvistic respectiv – trecut şi prezent.

Funcţii comunicative ale limbii

Se va urmări capacitatea candidaţilor de a folosi în mod corect şi adecvat, în scris, în contexte relevante (registru formal / informal) elemente şi structuri lexicale corespunzătoare următoarelor funcţii comunicative, prevăzute de Programele şcolare pentru ciclul superior al liceului, limba engleză (Limba modernă 2), prin:
 • a oferi informaţii legate de completarea unui formular;
 • a oferi informaţii despre produse şi servicii (inclusiv despre costuri, preţuri, etc.);
 • a oferi informaţii despre fenomene, evenimente, experienţe, acţ iuni şi activităţi profesionale;
 • a formula comparaţii între caracteristici ale unor persoane, obiecte, locuri, fenomene, activităţi, evenimente, procese;
 • a exprima şi a argumenta refuzul de a face o acţiune;
 • a solicita şi acorda / refuza permisiunea de face ceva;
 • a utiliza formule adecvate contextual de iniţiere, întreţinere şi încheiere a unei scrisori în registru formal / informal;
 • a solicita şi a da instrucţiuni;
 • a solicita şi a da sfaturi;
 • a solicita şi a formula propuneri, sugestii;
 • a solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul;
 • a convinge, a determina cursul unei acţiuni;
 • a exprima acordul / dezacordul cu un curs de acţiune;
 • a caracteriza persoane, fapte, acţiuni;
 • a compara stări, acţiuni şi fapte prezente cu cele trecute;
 • a formula concluzii;
 • a exprima obligaţia / necesitatea / interdicţia de a face ceva;
 • a exprima diverse grade de certitudine/ incertitudine;
 • a exprima condiţii;
 • a exprima cauze şi consecinţe;
 • a exprima intenţii, dorinţe, preferinţe;
 • a exprima atitudini emoţionale: simpatie, regret, încredere, îndoială, îngrijorare, temere;
 • a exprima o hotărâre sau o promisiune;
 • a exprima opinii / puncte de vedere personale;
 • a argumenta / justifica opinii / puncte de vedere personale / a solicita opinii / puncte de vedere personale;
 • a exprima satisfacţia / insatisfacţia faţă de un punct de vedere;
 • a exprima şi a motiva acordul / dezacordul faţă de opiniile altora;
 • a contrazice opiniile altora;
 • a cere şi a da detalii şi explicaţii.

Elemente de construcţie a comunicării

Se va urmări capacitatea candidaţilor de a folosi în mod corect şi adecvat elementele şi structurile gramaticale studiate, conform Programelor şcolare pentru ciclul superior al liceului, limba engleză (Limba modernă 2):
 • Substantivul: substantive cu plural neregulat, substantive defective de număr, substantive colective;
 • Adjectivul: comparaţia intensivă, structuri care utilizează comparativul;
 • Articolul: articolul zero, omiterea articolului, cazuri speciale de utilizare a articolului;
 • Numeralul: numerale ordinale, numerale fracţionare, numerale multiplicative;
 • Verbul: principalele timpuri verbale; diateza pasivă; verbe modale; construcţii cu infinitivul şi cu participiul;
 • Adverbul: de mod, de loc, de timp, de cantitate, mărime şi aproximare; grade de comparaţie;
 • Cuvinte de legătură: prepoziţii de loc, de timp, de poziţie, de mişcare; conjuncţii; locuţiuni;
 • Sintaxă: ordinea cuvintelor; fraza condiţională; corespondenţa timpurilor; vorbirea directă / indirectă.

Precizări
Textele folosite pentru secţiunile de examen nu exclud studierea textelor din manuale.
NOTĂ:
 • Pregătirea candidaţilor şi elaborarea subiectelor pentru examenul la limba engleză se realizează în conformitate cu prezenta programă de examen.
 • Accentul se va pune pe abilităţile de comunicare în scris şi nu pe conţinutul textelor din manuale, subiectele fiind elaborate în conformitate strictă cu Programa pentru examenul de bacalaureat 2011, avizată prin OMECTS. Subiectele nu vizează conţinutul unui manual anume. Manualele şcolare reprezintă doar unul dintre suporturile didactice utilizate de către candidaţi pentru pregătirea în vederea susţinerii probei la limba engleză.

Bibliografie orientativă:
 1. Prospects. Student’s Book Intermediate, by Wilson and James Taylor. Macmillan (orice ediţie începând din anul 1999).
 2. Prospects. Student’s Book Upper-Intermediate, , by Wilson and James Taylor and Deirdre Howard-Williams. Macmillan (orice ediţie începând din anul 2000).
 3. Manual de limba engleză pentru concursul de admitere în Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti, Editura AISM, 2001.

Precizări

Textele folosite pentru secţiunile de examen nu exclud studierea textelor din manuale.
NOTĂ:
 • Accentul se va pune pe abilităţile de comunicare în scris şi nu pe conţinutul textelor din manuale, subiectele fiind elaborate în conformitate strictă cu Programa pentru examenul de bacalaureat 2011, avizată prin OMECTS. Subiectele nu vizează conţinutul unui manual anume. Manualele şcolare reprezintă doar unul dintre suporturile didactice utilizate de către candidaţi pentru pregătirea în vederea susţinerii probei la limba engleză.


B. Bibliografia şi tematica pentru pentru proba de evaluare a cunoştinţelor în domeniul cursului

Bibliografie:

Tematica pentru interviu:
 • Motivaţia (Motivation) - definire şi dezvoltare iniţială a conceptului
 • Criterii de angajare (Employment criteria) - introducere şi clasificare
 • Managementul schimbării (Change management) - definire şi elaborare introductivă
 • Etica instituţională (Business ethics) - definire şi elaborare introductivă
 • Cultura organizaţională (Organizational culture) - definire, categorii, explicarea componentelor
 • Avantaj competitiv (Competitive advantage) - definire
 • Rolul managerului ( Managers' roles) - definire, categorii, explicare
 • Conducere (Leadership) - definire, comparaţii, explicare

Evaluarea rezultatelor la proba de specialitate se face, astfel:
 1. punctajul obţinut la testul de tip TOEFL, de maxim 100 puncte, se converteşte în note de la 1 la 10, folosind o scară liniară de transformare (Na);
 2. interviul se notează cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei, nota acestei probe fiind media aritmetică a notelor acordate (Nb).
Nota finală a probei de specialitate (N) se obţine ca media ponderată a celor două rezultate anterioare după următoarea formulă:

N = (2Na + Nb) / 3

Candidaţii vor fi declaraţi „ADMIS” în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute, în limita locurilor repartizate fiecărui curs. Media minimă pentru a fi declaraţi „ADMIS” este de 5,00. La medii egale departajarea se face pe baza rezultatului obţinut la testul de tip TOEFL (Na).
© 2017 DRESMARA Romania. Designed by IT Office