NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONALÎn temeiul prevederilor art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016, Departmentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor De Apărare (U.M. 01180)/DRESMARA, cu sediul în mun. Braşov, str. Mihai Viteazul nr. 160, jud. Braşov, reprezentat legal prin director - Colonel profesor universitar dr. Florin-Eduard GROSARU, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale.


Datele de contact ale persoanei responsabile cu protecţia datelor:
P.C.C. Dorin DUICULETE
tel: 0268 401800, int. 1818
fax: 0268 401802
adresă de e-mail: dduiculete@mapn.ro


1. Pentru candidați la concursurile de admitere la programele de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, programul de studii de specializare online, programul de studii universitare de master, cursanţi şi studenți


• Scopul prelucrării şi colectării datelor
DRESMARA colectează şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce îi revin conform legii, respectiv în scopul fumizarii serviciilor educaţionale şi a gestionării sistemului de resurse umane pentru nevoile Ministerului Apărării Naţionale.
Sunteţi obligat (ă) să fumizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul fumizării acestor date poate duce la dificultăţi în funcţionarea, organizarea şi desfăşurarea serviciilor educaţionale şi a gestionării parcursului dumneavoastră în cariera militară.

• Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal
Informaţiile sunt prelucrate în mod legal cu scopul de a respecta prevederile legale ale următoarelor acte normative, naţionale şi specifice:

 • Legea 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
 • OMEN nr. 6102/2016 - Metodologia cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat;
 • HG 607/2014 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I - studii universitare de licenţă şi HG 728/2016 -privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului II - studii universitare de masterat şi absolvenţilor ciclului I şi ciclului II de studii universitare oferite comasat;
 • Legii 80/1995 - statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Carta Universitatii Nationale de Aparare "Carol I" (click aici pentru vizualizare);
 • Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor în Universitatea Naţională de Apărare"Carol I" (click aici pentru vizualizare);
 • Regulament privind organizarea şi desfasurarea studiilor universitare de master în Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" (click aici pentru vizualizare);
 • Regulament privind organizarea şi desfăşurarea învăţământului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă în Universitatea Naţională
  de Apărare „Carol I" (click aici pentru vizualizare);
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor în Universitatea Naţională de Apărare"Carol I" (click aici pentru vizualizare);
 • Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" (click aici pentru vizualizare);

Din punct de vedere al Regulamentului UE nr. 679 / 2016, fiecare prelucrare a datelor cu caracter personal îndeplineşte una dintre următoarele condiţii: persoana vizată şi-a dat consimţământul, este necesară în baza unui contract, este necesară în baza unei obligaţii legale, este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public sau este necesară pentru interesele legitime ale operatorului sau ale unei terţe părţi.

• Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
DRESMARA este obligată prin lege să raporteze anumite informaţii autorităţilor competente. Există cazuri în care trebuie transmise informaţii precum: nume, prenume, CNP, serie şi număr CI, domiciliu, situaţie şcolară, CV. Destinatarii informaţiilor sunt: structuri din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Finanţelor Publice, Poliţie, Parchet, Instanţe.

• Cum sunt protejate informaţiile confidenţiale colectate
Informaţiile colectate sunt păstrate în formă scrisă şi/sau în formă electronică în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat şi cu acces autorizat pentru personalul desemnat în acest sens.
De asemenea, persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice şi organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.

• Drepturi persoanei vizate legate de prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform Regulamentului UE nr. 679 / 2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum şi de a vă adresa instanţei de judecată competente.
Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.
În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

• Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de Supraveghere
Conform Regulamentului nr. 679 / 2016 - GDPR, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obţine accesând adresa http://www.dataprotection.ro/.

2. Pentru candidatii la concursurile de ocupare a posturilor vacante. didactice şi nedidactice


• Scopul prelucrării şi colectării datelor
DRESMARA colectează şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce îi revin conform legii, respectiv în scopul şi a gestionării sistemului de resurse umane pentru nevoile Ministerului Apărării Naţionale.
Sunteţi obligat(ă) să fumizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în funcţionarea, organizarea şi desfăşurarea serviciilor educaţionale şi a gestionării parcursului dumneavoastră în cariera militară.

• Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal
Informaţiile sunt prelucrate în mod legal cu scopul de a respecta prevederile legale ale următoarelor acte normative, naţionale şi specifice:

 • Legea 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" (click aici pentru vizualizare);

Din punct de vedere al Regulamentului UE nr. 67912016, fiecare prelucrare a datelor cu caracter personal îndeplineşte una dintre următoarele condiţii: persoana vizată şi-a dat consimţământul, este necesară în baza unui contract, este necesară în baza unei obligaţii legale, este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public sau este necesară pentru interesele legitime ale operatorului sau ale unei terţe părţi.

• Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
DRESMARA este obligată prin lege să raporteze anumite informaţii autorităţilor competente.
Există cazuri în care trebuie transmise informaţii precum: nume, prenume, CNP, serie şi număr CI, domiciliu, situaţie şcolară, CV. Destinatarii informaţiilor sunt: structuri din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Finanţelor Publice, Poliţie, Parchet, Instanţe.

• Cum sunt protejate informaţiile confidenţiale colectate
Informaţiile colectate sunt păstrate în formă scrisă şi/sau în formă electronică în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat şi cu acces autorizat pentru personalul desemnat în acest sens.
De asemenea, persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice şi organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.

• Drepturi persoanei vizate legate de prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform Regulamentului UE nr. 679 / 2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum şi de a vă adresa instanţei de judecată competente.
Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.
În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

• Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de Supraveghere
Conform Regulamentului nr. 679 / 2016 - GDPR, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obţine accesând adresa http://www.dataprotection.ro/.

3. Formularele pentru acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se completează, conform modelului (clic pt deschidere), în următoarele scopuri:

 • participare la concurs admitere master ;
 • participare la master (student);
 • participare la concurs admitere curs postuniversitar ;
 • participare la curs postuniversitare (cursant);
 • înscriere şi participare la curs online;
 • participare la concurs ocupare post didactic;
 • participare la concurs ocupare post nedidactic.